Aktuality

16. února 2015 v 09:19

V ins. věci dlužníka : CS Data, s.r.o., č. j. KSOS 14 INS 24594/2014 dává insolvenční správkyně na vědomí, že od okamžiku vyvěšení v insolvenčním rejstříku, je možnost přihlásit se o své věci v reklamaci a to ve lhůtě 30ti dnů. Po uplynutí této lhůty se věci stávají majetkem dlužníka a bude se jich možno domáhat vylučovací žalobou.

4. února 2015 v 14:17

V ins.věci dlužníka : Jana Nováková, č.j. KSOS 38 INS 7893/2014, vypisuje insolvenční správkyně výběrové řízení na zpracování znaleckého posudku na nemovité věci a to: byt - č. jednotky 1526/15, garáž - č. jednotky 1526/20 a spoluvlastnický podíl o velikosti 159/2500 na společných částech budovy a pozemku , v budově Podlesí č.p. 1526, vše na pozemku p.č.524/38 a zapsané na LV č. 3786 v k.ú.pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Havířov, pro k.ú. Bludovice, obec Havířov, ve vlastnictví dlužníka Nováková Jana. Uzavření výběrového řízení je 18.02.2015 v 15,00 hod. Nabídky včetně cenové kalkulace (včetně DPH) zašlete prosím na email: pohledavky@hepperova.cz s označením: konkurz Nováková

13. října 2014 v 10:07

V ins.věci dlužníka : Viliam Růžička, čj. KSOS 25 INS 11714/2014 vypisuje insolvenční správkyně výběrové řízení na zpracování znaleckého posudku na nemovitost zapsanou na LV č. 10379: parcela 2702/99 - zahrada, spoluvlastnický podíl 1642/10000; LV č. 13061: č.jednotky 2090/4 - byt; LV č. 3560: parcela 2702/284 - zastavěná plocha a nádvoří, spoluvlastnický podíl 1642/10000,  vše k.ú.Opava - Předměstí, ve vlastnictví dlužníka Růžička Viliam. Uzavření výběrového řízení je 24.10.2014 v 15,00 hod. Nabídky včetně cenové kalkulace (včetně DPH) zašlete prosím na email: konkursy@hepperova.cz s označením: konkurz Růžička

Vyhledat dle data

Kliknutím na vybraný den zobrazíte aktuality pouze z tohoto dne. Dny označené modře značí, že v daný den byla publikována alespoň jedna aktualita.


O Nás

Insolvenční kancelář Mgr. Ing. Evy Hepperové byla založena v roce 2000 s cílem zajišťovat činnosti související s výkonem funkce správce konkursní podstaty. Mgr. Ing. Eva Hepperová je od 1.7.2000 správkyní konkursní podstaty a od 2.6.2009 insolvenční správkyní. Od listopadu 2001 do konce roku 2010 byla členem KSKŘI (Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci v České republice) a od roku 2014 je předsedkyní Spolku moravských insolvenčních správců ... číst více

Specializace

  • Výkon funkce insolvenčního správce
  • Zpracování návrhu na zahájení IŘ
  • Rozbor vhodnosti řešení situace insolvencí
  • Zpracování přihlášky věřitele
  • Vedení účetnictví dlužníka
  • Výkon funkce likvidátora
  • Daňové poradenství