Aktuality

16. července 2014 v 10:49
V ins.věci dlužníka : Jaroslava Trefilová, čj. KSOS 10 INS 18831/2013 vypisuje insolvenční správkyně výběrové řízení na zpracování znaleckého posudku na nemovitost zapsanou na LV č. 1038: parcela 219- zastavěná plocha a nádvoří, parcela 220 - zahrada, rodinný dům č.p. 452 na parcele 219, pro k.ú. Dub nad Moravou, ve vlastnictví dlužníka Trefilová Jaroslava. Uzavření výběrového řízení je 24.07.2014 v 15,00 hod. Nabídky včetně cenové kalkulace (včetně DPH), zašlete prosím s označením: konkurz Trefilová na email: konkursy@hepperova.cz
19. června 2014 v 10:19

Insolvenční správkyně dlužníka: Jiří Kočner , vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod zn. KSOS 8 INS 1306/2010  vyhlašuje výběrové řízení na  dražebníka pro konání veřejné dražby dobrovolné event. elektronické dražby  (dle zákona o veřejných dražbách), a to   nemovitostí dlužníka:

 

- budova čp. 252- objekt bydlení na pozemku p.č. St. 420/1

 

-pozemek p.č. St. 420/1- zast. plocha a nádvoří

 

- pozemek p.č. 2576/1 zahrada,

 

- pozemek p.č. 2576/2- zahrada,

 

- pozemek p.č. 2576/3- zahrada,

 

 

vše zapsáno na LV č. 203 pro k.ú. Mikulovice u Jeseníka.  Nemovitosti jsou oceněny dle aktualizovaného znal. posudku na částku 770.000,-Kč.

 

S ohledem na pokyn zajištěného věřitele a dosavadní náklady spojené s prodejem nemovitosti, IS požaduje odměnu dražebníka ve výši 2% + DPH z výtěžku zpeněžení  a nákladů spojených s dražbou ve výši max. 10.000,-Kč + DPH.

 

Výběrové řízení bude ukončeno 26. 6. 2014 ve 14.00 hod. Nabídky učiňte  e-mailem na: konkursy@hepperova.cz.

 

 

 

V případě Vašeho zájmu nás, prosím, neprodleně kontaktujte.

 

 

ext aktuality ...

30. dubna 2014 v 16:41

Výběrové řízení na archivaci dokumentů spol. KOBLA, spol. s r.o.

Ve věci insolvenčního řízení dlužníka KOBLA spol. s r.o., IČO 42192153 se sídlem Ke Koble 1100, 289 11 Pečky vedené u Krajského soudu v Praze pod č.j.  KSPH 72 INS 5638/2014 vyhlašuje insolvenční správkyně výběrové řízení na archivaci a skartaci spisové dokumentace. Jedná se o:

Dokumenty s vyznačeným znakem S30 S10,S5-uložené v archiv.krabicích v  ks Dokumenty s vyznačeným znakem S10,S5-uložené v šanonech v ks Dokumenty určené k okamžité skartaci v ks
2078   604
173 529  
81 15  
680 111 3
  1  
129   10
380 66  
  13  
3521 735 617

 

 Nabídky zasílejte nejpozději do 13. 5. 2014 na e-mail konkursy@hepperova.cz.

Vyhledat dle data

Kliknutím na vybraný den zobrazíte aktuality pouze z tohoto dne. Dny označené modře značí, že v daný den byla publikována alespoň jedna aktualita.


O Nás

Insolvenční kancelář Mgr. Ing. Evy Hepperové byla založena v roce 2000 s cílem zajišťovat činnosti související s výkonem funkce správce konkursní podstaty. Mgr. Ing. Eva Hepperová je od 1.7.2000 správkyní konkursní podstaty a od 2.6.2009 insolvenční správkyní. Od listopadu 2001 do konce roku 2010 byla členem KSKŘI (Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci v České republice) a od roku 2014 je předsedkyní Spolku moravských insolvenčních správců ... číst více

Specializace

  • Výkon funkce insolvenčního správce
  • Zpracování návrhu na zahájení IŘ
  • Rozbor vhodnosti řešení situace insolvencí
  • Zpracování přihlášky věřitele
  • Vedení účetnictví dlužníka
  • Výkon funkce likvidátora
  • Daňové poradenství