Aktuality

5. dubna 2017 v 13:11

V ins.věci dlužníka: Pavel Kryl - KSOL 20 INS 24885/2016, vypisuje insolvenční správkyně výběrové řízení na zpracování znaleckého posudku na nemovité věci a to: parcela č. 805/1, výměra: 116m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Libina č.p. 756, bydlení, stavba stojí na pozemku p. č.: st. 805/1. dále parcela 805/2, výměra: 49m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: společný dvůr, pozemek par. st. 1101, výměra 24 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez č.p./č.e., jiná st., stavba stojí na pozemku p.č.: St. 1101pozemek parcela č. 2071/5, výměra: 621 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: zemědělský půdní fond, parcela 2071/6 výměra: 211 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: zemědělský půdní fond, List vlastnictví: 1178, vše zapsáno pro obec Libina, kat.území Horní Libina.

 

Uzavření výběrového řízení je 30.04.2017 v 15,00 hod. Nabídky včetně cenové kalkulace (včetně DPH) zašlete prosím na email: pohledavky@hepperova.cz s označením: konkurs Kryl

10. prosince 2015 v 14:38

V ins.věci dlužníka : Jakub Brachtl, č.j. KSOL 10 INS 10168/2015, vypisuje insolvenční správkyně výběrové řízení na zpracování znaleckého posudku na nemovité věci a to: pozemek St. 327, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 74m2, Součástí je stavba: Tovačov I-Město, č.p. 243 rod. dům; stavba stojí na pozemku p.č.: St. 327 a pozemek č. 105/9, zahrada, výměra 35m2, zemědělský půdní fond, vše zapsané na LV č. 438 v k.ú. Tovačov, katastrální pracoviště Přerov, pro k.ú. Olomoucký kraj, ve vlastnictví dlužníka Brachtl Jakub. Uzavření výběrového řízení je 27.12.2015 v 15,00 hod. Nabídky včetně cenové kalkulace (včetně DPH) zašlete prosím na email: pohledavky@hepperova.cz s označením: konkurs Brachtl

16. března 2015 v 14:48

V ins.věci dlužníka : Tomáš Horníček, č.j. KSOS 22 INS 9294/2014, vypisuje insolvenční správkyně výběrové řízení na zpracování znaleckého posudku na nemovité věci a to: parcela č. 347/1 lesní pozemek, výměra 952m2, druh pozemku - lesní pozemek, způsob ochrany: pozemek určený k plnění funkcí lesa; parcela č. 347/2 lesní pozemek, výměra 561m2, druh pozemku - lesní pozemek, způsob ochrany: pozemek určený k plnění funkcí lesa; parcela č. 376 lesní pozemek, výměra 2351m2, druh pozemku - lesní pozemek, způsob ochrany: pozemek určený k plnění funkcí lesa; parcela č. 483/1 lesní pozemek, výměra 3403m2, druh pozemku - lesní pozemek, způsob ochrany: pozemek určený k plnění funkcí lesa; parcela č. 483/2 lesní pozemek, výměra 2213m2, druh pozemku - lesní pozemek, způsob ochrany: pozemek určený k plnění funkcí lesa; parcela č. 560/22 orná půda, výměra 5743m2, druh pozemku -orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond; parcela č. 575/1 orná půda, výměra 3471m2, druh pozemku -orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond; parcela č. 935/44 orná půda, výměra 24418m2, druh pozemku -orná půda, způsob ochrany: ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně, zemědělský půdní fond; parcela č. 942/16 orná půda, výměra 125m2, druh pozemku -orná půda, způsob ochrany: ochranné pásmo vodního zdroje 2 stupně, zemědělský půdní fond; parcela č. 942/20 orná půda, výměra 52m2, druh pozemku -orná půda, způsob ochrany: ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně, zemědělský půdní fond; parcela č. 1006/15 orná půda, výměra 1364m2, druh pozemku -orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond; parcela č. 1009/3 orná půda, výměra 396m2, druh pozemku -orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond; parcela č. 1045/38 orná půda, výměra 23085m2, druh pozemku -orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond; vše k.ú. pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc, pro k.ú. Tršice, obec Tršice, ve vlastnictví 1/5 podílu dlužníka Tomáš Horníček. Uzavření výběrového řízení je 30.03.2015 v 15,00 hod. Nabídky včetně cenové kalkulace (včetně DPH) zašlete prosím na email: pohledavky@hepperova.cz s označením: konkurs Horníček

Vyhledat dle data

Kliknutím na vybraný den zobrazíte aktuality pouze z tohoto dne. Dny označené modře značí, že v daný den byla publikována alespoň jedna aktualita.


O Nás

Insolvenční kancelář Mgr. Ing. Evy Hepperové byla založena v roce 2000 s cílem zajišťovat činnosti související s výkonem funkce správce konkursní podstaty. Mgr. Ing. Eva Hepperová je od 1.7.2000 správkyní konkursní podstaty a od 2.6.2009 insolvenční správkyní. Od listopadu 2001 do konce roku 2010 byla členem KSKŘI (Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci v České republice) a od roku 2014 je předsedkyní Spolku moravských insolvenčních správců ... číst více

Specializace

  • Výkon funkce insolvenčního správce
  • Zpracování návrhu na zahájení IŘ
  • Rozbor vhodnosti řešení situace insolvencí
  • Zpracování přihlášky věřitele
  • Vedení účetnictví dlužníka
  • Výkon funkce likvidátora
  • Daňové poradenství